Besetzung: 1, 1, 1, 0 - 0, 1, 1, 0 - Schlg (1) - Klav - Str / 10 Minuten

Besetzung: 2 (auch Picc), 2, 2, BKlar, 2 - 4, 2, 2, 1 - Pk, Schlg (4) - Hfe, Klav - Str / 20 Minuten

Uraufführung im August 1967 in Meadow Brook, Mi.: Detroit Symphony, Leitung Sixten Ehrling