Besetzung: 1, 1, 1, BKlar, 1 (auch Kfag) - 1, 1, 1, 0 - Hfe, Cel - 4 Vc / 25 Minuten

Uraufführung am 17. Februar 1986 in Paris: Centre Pompidou, Liat Himmelheber, Ensemble 2e2m (Champigny), Leitung Fharad Mechkat