3 (3. auch Picc), 2, Eh, 2, BKlar, 2, Kfag, - 4, 3, 2, KbPos, 0 - Pk, Schlg (2) - Hfe - Str (groß besetzt) / ca. 20 Minuten

Uraufführung am 15./16. September 2004 in Duisburg: Duisburger Philharmoniker, Leitung: Jonathan Darlington