Besetzung: 4, 4, 3, 2, 1 / ca. 15 Minuten

Uraufführung am 10. September 2006 in Luzern, Lucerne Festival: Festival Strings Lucerne, Leitung Achim Fiedler