Besetzung: 2 (2. auch AFl in G), 2 (2. auch Eh), 2 (2. auch BKlar), 2 (2. auch Kfag) - 4, 2, 2, KbPos, 0 - Pk - Str / ca. 15 Minuten

Uraufführung am 10. September 2010 in Düsseldorf: Düsseldorfer Symphoniker, Leitung Andrey Boreyko