Besetzung: Fl (auch Picc), AFl (auch Fl), Ob, Eh, Klar, BKlar, KbKlar, Fag, Kfag - 2 Hn, 2 Trp, 2 Pos - Schlg (3) - Hfe, Klav - 3 V, 2 Va, 2 Vc, Kb / ca. 33 Minuten

Uraufführung am 24. Mai 2013 in St. Paul (USA): St. Paul Chamber Orchestra, Leitung Matthias Pintscher