Besetzung: Klar in B (auch BKlar), Trp in C (auch PiccTrp), Pos, V, Vc, Klav, E-Git, Schlg (2) / ca. 12 Minuten

Uraufführung am 21. Oktober 2012 in Donaueschingen (Musiktage): Ensemble ascolta, Leitung Johannes Kalitzke