Besetzung: 7 V, 3 Va, 2 Vc, Kb / 13 Minuten

Uraufführung am 15. Juni 1975 in Zürich, Internationale Juni-Festwochen: Camerata Zürich, Leitung Räto Tschupp