Besetzung: 1, AFl, 1, Eh, 1, BKlar, 1, Kfag - 2, 2, 2, 0 - Hfe, Cel - Str / ca. 35 Minuten

Uraufführung am 23./24. Juni 1990 in Berlin: Berliner Philharmonisches Orchester, Leitung Dennis Russell Davies