Besetzung: 2 (2. auch Picc), 1, 2 (2. auch BKlar), 1 - 2, 2, 1, 0 - Pk, Schlg (2) - Hfe - Str (10 V, 4 Va, 4 Vc, 3 Kb) / 18 Minuten

Uraufführung am 5. März 1988 in Marl: Gerd Reinke (Kontrabass), Philharmonia Hungarica, Leitung Gilbert Varga